Diğer Marka Hizmetleri

Tescil edilmiş markanızın sürekliliğini sağlayın...

Marka Yenileme

Tescil edilmiş markanızın sürekliliğini sağlayın...

Tescil edilmiş markanın geçerliliği 10 yıldır. Marka hakkının devam etmesi için 10 yıllık süre bitmeden markanın yenilenmesi gerekir. Yenileme işleminin yapılabileceği süre marka tescil başvuru tarihinden itibaren 9 yıl 6 ay sonra başlar.

Markanın yenilenmemesi marka hakkından vazgeçtiğimizi belirtir.

Marka Yenileme işlemi markaların devamlılığı için gereklidir. Markanızın çalışma alanları genişlemişse yenileme işlemi yapılmalı ve genişleyen çalışma alanları için de müracaatlar yapılmalıdır.

Markanızı da iş yerinizle birlikte taşıyın...

Marka Adres Değişikliği

Markanızı da iş yerinizle birlikte taşıyın...

Marka tescili üzerinde tescilin bulunduğu adres değişikliği durumunda adres değişikliğinin Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilmesi gerekir. Adres değişikliğinin bildirilmemesi tescil sahibinin hak kayıplarına neden olabilir. Yasal bildirimler yapılmış gibi sayılır.

Marka üzerindeki adres değişikliğinin resmi olarak bildirilmemesi, herhangi bir resmi haberleşmenin eski adrese yapılması nedeniyle, istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir.

Unvan değişikliği son derece önemlidir.

Marka Unvan Değişikliği

Unvan değişikliği son derece önemlidir.

Marka sahipleri, tescilden sonra firma unvanında olan değişiklikleri Türk Patent Enstitüsü’ne, yurtdışındaki tesciller de ilgili Resmi Patent ve Marka Ofisine bildirmek ve marka siciline kaydettirmek zorundadır.

Ortaklık işlemleri gerçekleştirirken...

Marka Birleşme

Ortaklık işlemleri gerçekleştirirken...

Birleşme, iki veya daha fazla şahsın bir araya gelerek ticari faaliyetlerini, şahıslardan herhangi birinin unvanı veya yeni bir unvan altında sürdürmeleridir. Birleşmenin hem yurtiçi tescilleriniz için Türk Patent Enstitüsüne hem de yurtdışı tescilleriniz için ilgili Resmi Patent ve Marka Ofisine bildirilmesi ve kaydettirilmesi gerekir.

Kârlı bir marka satışının ardından...

Marka Devri

Kârlı bir marka satışının ardından...

Marka devri; markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı üçüncü şahıslara devredilmesidir.

Mahkeme kararının sonucu olan devir hariç markanın devri yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır. Markalar siciline kaydedilmeyen devir, üçüncü kişilere karşı marka hakkı olarak ileri sürülemez.

Bir işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markaların da devrini kapsar. Bu hüküm, işletmenin devrine, sözleşmeden doğan yükümlülük halinde uygulanır.

Marka devrinin sicile işlenmesi için, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde mal veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmesi gerekir.

Ayrıca tescilli bir markanın devri sırasında, devredenin, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan ve benzer mal veya hizmetler için tescilli başka markaları bulunuyorsa, bu markalarının da devredilmesi gerekir. Aksi halde devir işlemi Enstitü tarafından yapılmaz.

Hak paylaşımı durumlarında...

Marka Lisans İşlemi

Hak paylaşımı durumlarında...

Lisans, tescil edilmiş bir markanın kullanım hakkıdır. Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir.

Marka sureti ihtiyacınız olduğunda...

Marka Belge Düzenleme

Marka sureti ihtiyacınız olduğunda...

Marka sureti, marka sahibinin veya vekilinin isteği üzerine, marka sahibine veya vekillere verilmesidir.